07 май 2011 ~ 59 Коментара

Как се изчисляват болнични?

Дневното парично обезщетение се намира като се сравнят
От една страна
- за обикновен болничен – 80% от среднодневното брутно (СДБ) трудово възнаграждение шест месеца преди настъпването на неработоспособността или
- за болничен за бременност и раждане – 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение дванадесет месеца преди настъпването на неработоспособността
И
среднодневно нетното (СДН) възнаграждение за периода

По-малкото е дневното обезщетение, което ще ви преведат от НОИ.

Доходът, от който е определено обезщетението, е СДБ умножено по броя на дните с обезщетение.

Какво става, когато сте ползвали болничен през периода на дванадесетте базови месеци за бременност и раждане?

За дните в болнични за база се взима осигурителният доход, от който е изчислено обезщетението. А не сумата, която са ви превели.
Тук е съществената разлика, както видяхте и по-горе.

Бруто базата – осигурителният доход + доходът, от който е изчислено обезщетението
Нето базата – нетното възнаграждение + доходът, от който е изчислено обезщетението.

Максимумът и в двата случая е максималният месечен осигурителен доход. Който и тази година е 2000лв.

Всичко това за 12 календарни месеца преди месеца, в който започва новият болничен за бременност и раждане. Така получените нето база и бруто база се делят на броя на работните дни за периода (12-те месеца). Получаваме две числа – среднодневно нетно (СДН) и среднодневно брутното възнаграждение (СДБ).

За дневно обезщетение се взима по-малкото от получените СДН и 90% от СДБ.

Кога бъдещата майка има право на обезщетения?

1. необходимо е тя да е осигурена в момента на започване на отпуска за бременност и раждане, като:
1.1. по трудов договор
1.2. самоосигуряваща – собственик или съдружник във фирма.
1.3. свободни професии
1.4. земеделски производители

За последните три осигурявания майката трябва да се осигурява върху високия процент, който включва вноски за ОЗМ (общо заболяване и майчинство). Той се обявява при започването на дейност или до 31.01. на текущата година.

Ако това условие не е изпълнено, може да кандидатствате за семейни помощи към АСП (социалните).
(вижте след т.2)

2. достатъчно е да има най-малко 12 месеца осигурителен стаж с вноски за ОЗМ!
За случаите на осигуряване по т.1.2. – 1.4. са достатъчни 12 месеца с осигуряване за ОЗМ.

Този стаж не е задължително да е преди отпуска, а по принцип до момента – без значение кога и при колко работодатели е направен, с прекъсвания или не.

Осигурителният стаж не винаги е равен на трудовия. Напр. ако сте на 4-часов работен ден и сте работили 10 месеца, осигурителният ви стаж ще е 5 месеца.

От 2009г. има изключение от тези изисквания и то е за студентките редовно обучение, които не получават обезщетение като осигурени на горните основания.
Те получават месечна помощ от Социалните в размер на една минимална работна заплата.

Ако това условие не е изпълнено, може да кандидатствате за семейни помощи към АСП (социалните).

Право на семейни помощи имат семействата и бременните жени със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на 350лв.

Това се отнася за следните семейни помощи:

* еднократна парична помощ при бременност – дават се на неосигурените майки, както и на осигурените докато натрупат изискуемия стаж от 12 месеца – за 45 дни преди раждането;
* месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година – дава се на неосигурените майки, както и на осигурените докато натрупат изискуемия стаж от 12 месеца
* месечни помощи за дете до завършване на средно образование – детските

Какво включва майчинството?

Първо се ползва отпуск по бременност и раждане в размер на 410 дни, от които 45 преди термина. 135 дни от него са с болничен, а за остатъка се подава декларация. По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск може да се прехвърли само на бащата при брак или ако живеят в едно домакинство!
Минималното обезщетение е 240лв. за 2009г.

След 410-тия ден започва отпускът за гледане на дете. Той продължава докато детето навърши две години (за първите три деца). Обезщетението, което се получава за този период, е фиксирано за съответната година и е еднакво за всички майки. Тази година е 240лв. То не се облага с данъци или осигуровки.

За целия този период работодателят внася САМО здравни осигуровки в размер на 12.48лв. месечно за 2009г.

410-дни
По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск може да се прехвърли единствено на таткото!

Гледане на дете
След ползването на отпуска за бременност и раждане се ползва отпуск за гледане на дете. Получавате обезщетение в размер на 240лв. месечно за 2009г.

Ако дадете детето на ясла, сте длъжни да уведомите работодателя си. От този момент ви се спира обезщетението и вече получавате 50% от него. Вие си преценявате дали: ще се върнете на работа или ще ползвате отпуск.
Отпускът може да е: платен, неплатен или по болест (болничен) и др.

Отпускът за гледане на дете може да се прехвърля!
„със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.“
Другият вариант за тези, които не са на трудов договор, е програмата „В подкрепа на майчинството“.

Отпуски на таткото
От 2009г. бащите имат право на още два вида отпуски:
1. При изписването на детето – в размер до 15 календарни дни.
2. На остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане, след навършване на 6 месеца на детето.

За тези отпуски на таткото му се изплаща обезщетение в размер на 90% от осигурителния му доход предходните 12 месеца (но не повече от нетния доход) – също както на майката се определя обезщетението за бременност и раждане.
Условието е той също да е осигурен в момента за ОЗМ и да има осигурителен стаж с вноски за ОЗМ 12 месеца, аналогично на майката – независимо кога и къде е придобит.

Заварено положение към 01.01.2009г.
Кои майки са в заварено положение?
? майките /осиновителките/, за които срокът на обезщетението по чл. 50 от КСО не е изтекъл до 1 януари 2009 г., имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни.
? майките /осиновителките/, за които срокът на обезщетението по чл. 50 е изтекъл до 1 януари 2009 г., но от започването му не са изтекли 410 календарни дни, имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до края на този период.

Ако във втория случай майката е на работа, тя може да продължи да работи и да получава обезщетение 50%. Или ако е прехвърлила гледането на детето на друг човек той да продължи да получава обезщетение вместо нея.

Но може също така да върне ползването на отпуска за бременност и раждане до 410 дни. Разбира се, в този случай тя ще ползва обезщетението, което й е било изчислено вече. А човекът, който се е грижил за детето в случаите на чл.164 ал.3 от КТ, вече няма да получава обезщетение.

Застъпване на майчинства
Чл.49 ал.2 от КСО
При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.

Обърнете внимание на изискванията за ползване на това право – „периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете”
Т.е. майката трябва да е в отпуск за гледане на дете или в отпуск за бременност и раждане.
Ако се е върнала на работа, прехвърлила е майчинството и др., то тя не може да ползва обезщетението от предното дете и за настоящата бременност то ще й се изчисли като ново обезщетение по правилата от 2009г.

Когато сключвате трудов договор, обърнете внимание какъв е:
1. срочен (със срок за изпитване)
2. безсрочен (със срок за изпитване)

Ако има клауза за срок за изпитване – „договор на основание чл. … във връзка с чл.70 ал.1 от КТ”
то по време на срока за изпитване не се ползвате със закрила като бременна. Страната, в чиято полза е уговорен срокът, може да прекрати договора по всяко време.

1. При срочен договор, ако срокът изтече по времето, когато сте вече в отпуска за бременност и раждане (410 дни), ще продължите да получавате обезщетение до края на този отпуск.

2. При безсрочен договор могат да ви съкратят само с разрешение на Инспекцията по труда.

Неплатен отпуск по чл.167а по КТ – за гледане на дете до 8-годишна възраст.
Всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на детето до навършване на 8-годишна възраст.
Правото за ползването му не може да се прехвърля на другия родител (освен в някои особени случаи).
Може да се ползва наведнъж или на части всяка не по-малка от 5 работни дни, до навършване на 8 години на детето, като работодателят трябва да е уведомен за желанието да ползвате този отпуск поне 10 дни предварително.
Признава се за трудов и осигурителен стаж. Съответно за него се полага и платен годишен отпуск.
Осигуровки – 8% от 130лв. за 2009г. – 10.40лв.

Платеният годишен отпуск по КТ е 20 работни дни годишно. Право на такъв имате ако имате 8 месеца трудов стаж по принцип. И за времето на майчинството също се полага.
Осигуровките при него са като на заплата.
При прекратяване на трудовия договор ако не е използван, се заплаща обезщетение за неползван платен годишен отпуск.

59 Коментара към “Как се изчисляват болнични?”

 1. Elica 30 ноември 2012 at 11:03 am Permalink

  zdraveite!imam 2 god trydov staj,do 2,06,2010g!ot togava sam na borsata!poradi lipsa na rabota i zdravoslovni pri4ini ne sam rabotila!sega sam bremenna,v na4alo!vaprosa mi e dali ako me nazna4at vav firma,6te moga da polzvam 2 god za otglejdane na deteto!molq da mi otgovorite!blagodarq predvaritelno!:)

  • Петя Кръстева 5 декември 2012 at 10:23 am Permalink

   Здравейте,

   след като имате 2 години стаж, нямате никакъв проблем относно обезщетението за бременност и раждане и отпускът за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, стига да Ви назначат на трудов договор преди да излезете в първия болничен.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 2. Галина Николова 4 януари 2013 at 3:42 pm Permalink

  Здравейте!
  До момента нямам никакъв трудов и осигурителен стаж. Започнах да се осигурявам като земеделски производител от 01.11.2012г.Имам ли право да ползвам обезщетение за бременност и раждане, болнични 45 дни преди раждането?Терминът ми е през юни 2013г.

 3. Гюлшен Салиева 10 януари 2013 at 11:37 am Permalink

  Здравейте,

  Въпросът ми е следният:
  Защо за дните, обявени за официални празници не се изплаща обезщетение за бременност и раждане. Механизмът за изчисляване на среднодневното възнаграждение не е много ясен. Не доумявам защо при положение, че размерът на внесените от мен и от работодателя ми осигуровки не е бил повлияван от официалните празници, респ. броя на работните дни, то при изплащането на болничните това играе огромна роля върху месечния размер обезщетението?! Така например за м. Декември 2012 се очертава да получа с близо 300 лв. по-малко в срвн. с останалите месеци.
  Не намирам логично обяснение нито в нормативната база, нито при експертите от НОИ. Ще се радвам да ми отговорите!

 4. Мария Колева 10 януари 2013 at 1:20 pm Permalink

  Здравейте,

  Въпросът ми е следният:До момента имам 8 години стаж в България и 3 години в Англия.От 3 месеца съм на бюрото по труда и си очаквам документите от Англия Е104 за признаване на осигуровките.Но в момента съм бременна искам да попитам ако почна да се осигурявам ще имам ли право на евентуален болничен преди 45-те дена който ми се полагат по принцип,защото съм ин-витро и не знам как ще се развият нещата.Ще се радвам да ми отговорите!Благодаря!

 5. Мария Т 17 януари 2013 at 11:47 pm Permalink

  Здравейте
  искам да попитам при осигуряване на 400лв , каква сума плаща работодателя от себе си и каква сума би трябвало да удържа на мен от заплата за пълни осигуровки на 8ч раб ден при безсрочен ТД ?!

  Ще се радвам да има кой да ми помогне и отговори на въпроса, Благодаря!

 6. iliana 24 януари 2013 at 6:56 pm Permalink

  Имам въпрос:При положение че съм била майчинство 1 година и 3 месеца,след това съм се върнала на работа,непосредствено след това излизам болничен ,въз основа на кой доход този болничен 6те се изчисли(като 2 години преди майчинството съм се осигурявала на 700 лв)

 7. iliana 24 януари 2013 at 6:58 pm Permalink

  а попринцип осигуровката ми е на минимална работна заплата.дали

 8. Деси 28 февруари 2013 at 3:58 pm Permalink

  Здравейте, интересуваме, при неблагоприятни условия за протичане на бременност преди регламентираните 45 дни отпуск преди раждане, колко е максималният брой болнични дни, които могат да се ползват и в тях включват ли се и регламентираните 45 ( Например 180+45 до раждането или само 180 до термина)

  • Петя Кръстева 3 март 2013 at 6:58 pm Permalink

   Здравейте,

   в случай, че имате проблемна бременност можете по време на целия период на бременността да сте болнични. За това е нужно да минавате през лекарски комисии, за да Ви дават тези болнични. Те са отделно от 135 дни. Няма да изгубите правото на болнични, които са за периода преди и след раждането, а именно 135 дни общо.

   Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.
   Когато раждането стане преди изтичането на 45 дни от началото на ползването на обезщетението, остатъкът до 45 дни се ползва след раждането.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 9. Димитринка Стаменкова 22 юли 2013 at 9:59 am Permalink

  Здравейте,
  Дъщеря ми има трудов стаж 2години.До този момент след първото раждане не е работила /след 2007година/,защото е редовна студентка в НБУ.Трябва ли отново да се осигурява/на трудов договор или да се самоосигурява като свободна професия/преди 45дневния болничен?Какъв е периодът през който трябва да се осигурява,преди и след раждане ,за да ползва платено майчинство и обещетение за гледане на дете до 2годишна възраст?Ако се плащат осигуровки на база 420 лв какво ще бъде месечното платено майчинство и за какъв период?Има ли право да получи социална помощ като редовен студент от 2880лв.,ако се осигурява?Благодаря за отделеното време и внимание!Ще очаквам вашия бърз отговор!
  Стаменкова

 10. mergul emir 24 март 2014 at 8:03 pm Permalink

  rabotq na dve rabotni mesta kak se izcislqvat bolnicnite .polzvah 14 dni ima golqma razlika v polucenoto obestetenie.

  • Петя Кръстева 27 март 2014 at 6:18 pm Permalink

   Здравейте,
   след като работите на две места трябва да представите два болнични листа и на двамата Ви работодатели. Обезщетенията за болнични се изплащат от НОИ до 15 работни дни след получаването им в НОИ. Зависи кога работодателите Ви са ги представили в НОИ. Може да има разминаване в датите, единият болничен да е подаден в началото на месеца, а другият по-късно и затова да не сте получили парите по единия от двата болнични.
   Те се подават до 15 число на месеца следващ месеца, в който са Ви били издадени.

   Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.
   Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

   За дните, включени в периода от 18 календарни месеца, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:

   - не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
   - е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов и осигурителен стаж;
   - е ползвало отпуск за отглеждане на дете;
   - е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.

   С уважение,
   Петя Кръстева


Оставете коментар