ЕТ – пенсионер, трябва ли да се осигурявам?

Въпрос:

На 6 май подадох документи за пенсиониране, решението ми излезе на 17. 08.2017г. През този период съм внасял само здравни осигуровки. Какво трябва да направя от този момент нататък. Работя в ЕТ“Валентин Янев“ като управител и единствен работник.

изпратено от: В. Янев

Отговор:

Здравейте,

на основание чл. 4, ал. 6 от КСО лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4 – 6 от КСО, на които е отпусната пенсия, в т.ч. еднолични търговци и собственици или съдружници в търговски дружества, се осигуряват по свое желание. Изпълнителите по договори за управление и контрол /чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО/, които получават пенсия, не могат да се възползват от разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО и да се осигуряват по свой избор, тъй като нормата визира лицата по ал. 3, а не тези по ал. 1 на чл. 4 от КСО.

Поради липсата на аналогична на чл. 4, ал. 6 от КСО разпоредба в Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО са длъжни да се осигуряват здравно и когато са пенсионери. Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО те внасят здравноосигурителни вноски авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО, и окончателно върху доходите от дейността, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО.

Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството /чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ/. Изпълнителният директор на НАП е утвърдил образец на декларацията /образец № ОКд-5/, в която са предвидени полета за попълване, съобразно обстоятелствата, подлежащи на деклариране, включително поле за лицата, които са пенсионери и са избрали да не се осигуряват социално.

Правото за осигуряване по избор за лицата, обхванати от разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО, възниква от датата на придобиване качеството „пенсионер”, т.е. от датата на отпускане на пенсията, но от това право те могат да се възползват едва след като то бъде обективирано в надлежен документ по законоустановения ред – разпореждане на съответното длъжностно лице в НОИ. Когато качеството „пенсионер” е придобито след започване/възобновяване на трудова дейност от самоосигуряващото се лице, поради липсата на регламентиран срок, то би могло да подаде декларация в компетентната ТД на НАП, с която да заяви, че не желае да се осигурява, във всеки един момент след получаване на разпореждането, с което му се отпуска пенсия.

В тези случаи времето, за което са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането. Внесените осигурителни вноски за периода от датата на отпускането на пенсията до датата на получаване на разпореждането не подлежат на възстановяване, поради това, че са внасяни правомерно и на законово основание. Следва да се има предвид, че за неизпълнение на задължение за внасяне на задължителни осигурителни вноски в чл. 355 от КСО и чл. 104 от ЗЗО е предвидена административнонаказателна отговорност за лицата, извършили нарушенията. Налагането на наказание не изключва задължението за заплащане на дължимите вноски заедно с предвидената в закона лихва. Вземанията за невнесени осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване се събират с лихва в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 20 пункта /чл. 113 от КСО/, а тези за здравно осигуряване – със законната лихва за периода.

С уважение,
Петя Кръстева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *