Имам ли право на социално подпомагане?

Въпрос:

Съпругът ми е регестриран в бюрото по труда от 11.10.2011г. без право на парично обещетение. Има ли право на социално подпомагане? Имаме дете на 13 години. Kакви документи се изискват?

изпратено от: К. Стоилова

Отговор:

Здравейте,

социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи в пари и/или в натура и оказване на услуги за задоволяване на основни жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество.

Право на социално подпомагане имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество, или с помощта на задължените по закон да ги издържат лица да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности.

Получаването на месечни социални помощи се обвързва с полагането на общественополезен труд, освен в случаите на майчинство или когато възрастта и/или здравословното състояние на лицето не позволяват това.
Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства.

Социални помощи се получават от лица, след като са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и за издръжка от лицата по чл. 140 от Семейния кодекс:
Чл. 140. (1) Лицето, което има право на издръжка, може да я търси в следния ред от:
1. деца и съпруг;
2. родители;
3. бивш съпруг;
4. внуци и правнуци;
5. братя и сестри;
6. дядо и баба и от възходящи от по-горна степен.
(2) Ако лицата от предходен ред нямат възможност да дават издръжка, дължат издръжка лицата от следващия ред.
(3) Когато няколко лица от един и същи ред дължат издръжка, задълженията между тях се разпределят съобразно възможностите им. Ако издръжката е давана от едно от тях, то може да търси от останалите това, което те са били длъжни да дават, заедно със законната лихва.

Социалните помощи са:
1. месечни;
2. целеви;
3. еднократни.

Социални помощи се отпускат след преценка на:
1. доходите на лицето или семейството;
2. имущественото състояние;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. (доп. – ДВ, бр. 15 от 2010 г.) трудовата и учебната заетост;
6. възрастта;
7. други констатирани обстоятелства.

Министерският съвет определя месечен размер на гарантирания минимален доход, който служи като база за определяне на социалните помощи.Безработните лица, които отговарят на условията за подпомагане с месечни помощи, се включват в програми за заетост, утвърдени от министъра на труда и социалната политика. Лицата, отказали участие в програми за заетост, се лишават от месечни помощи за срок от една година.Реализирането на програмите по се осъществява съвместно от общинските администрации, държавните, общинските и частните предприятия и други юридически лица, териториалните поделения на Агенцията по заетостта и на Агенцията за социално подпомагане. Включването в програми за заетост не е задължително за:
1. полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст:
а) майки (осиновителки, осиновители);
б) родители, които отглеждат сами децата си;
в) настойници;
2. бременни жени след третия месец на бременността им;
3. лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност;
4. лицата, полагащи грижи за болен член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен;
5. лицата, полагащи грижи за член на семейството или роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които имат увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ;
6. лицата с психични заболявания, установени от компетентните органи.

Социални помощи се отпускат въз основа на молба-декларация, подадена от нуждаещия се или от упълномощено от него лице. Помощите по се отпускат със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или от упълномощено от него длъжностно лице след преценка на всички данни и обстоятелства, констатирани със социална анкета. Отказът за отпускане на социални помощи задължително се мотивира. Заповедта за отпускане или за отказ на социални помощи се съобщава писмено на лицето, подало молба, в 14-дневен срок от нейното издаване. Лицата, подпомагани по реда на този закон, са длъжни да уведомяват писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени на обстоятелствата, посочени в чл. 12, ал. 2, т. 1 – 7 от Закона за социално подпомагане, в срок не по-късно от един месец от настъпването им. При неизпълнение на задълженията по ал. 1 лицата се лишават от социални помощи за срок една година.

С уважение,

Петя Кръстева /BgOsigurovki.com/

3 thoughts on “Имам ли право на социално подпомагане?”

  1. Здравейте.
    Безработен съм и не получавам никакви средства от БТ. Същевременно съм трудоустроен на минимална пенсия от 128лв. но парите не ми стигаг за нищо. Имам 5 подписа в БТ. Имам ли право на социални помощи

  2. Здравейте! Преди време имаше социална помощ за трайна безработица! Безработен съм вече година и половина и не получавам парично обезщетение за безработица. Имам ли право на социална помощ?

  3. Здравейте,преди време ходих да питам дали ми се полагат някакви помощи,но ми казаха директно,че не,малко градче сме и всеки се знаем,предполагам,че затова ми се отказа,съгласих се.Сега вече имам 4 деца-на 11,на 8 и близнаци на 2г.и 10м,съпругът ми от миналия месец е безработен,регистрира се в бюрото по труда,аз вземам детски от 220 лв,водим се на различни адреси,живее в тристайно жилище.Въпросът ми е дали и този път ще ме отпратят веднага или да ходя да се интересувам в институциите на друго място?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *