Как се изчисляват болнични?

Дневното парично обезщетение се намира като се сравнят
От една страна
– за обикновен болничен – 80% от среднодневното брутно (СДБ) трудово възнаграждение шест месеца преди настъпването на неработоспособността или
– за болничен за бременност и раждане – 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение дванадесет месеца преди настъпването на неработоспособността
И
среднодневно нетното (СДН) възнаграждение за периода

По-малкото е дневното обезщетение, което ще ви преведат от НОИ.

Доходът, от който е определено обезщетението, е СДБ умножено по броя на дните с обезщетение.

Какво става, когато сте ползвали болничен през периода на дванадесетте базови месеци за бременност и раждане?

За дните в болнични за база се взима осигурителният доход, от който е изчислено обезщетението. А не сумата, която са ви превели.
Тук е съществената разлика, както видяхте и по-горе.

Бруто базата – осигурителният доход + доходът, от който е изчислено обезщетението
Нето базата – нетното възнаграждение + доходът, от който е изчислено обезщетението.

Максимумът и в двата случая е максималният месечен осигурителен доход. Който и тази година е 2000лв.

Всичко това за 12 календарни месеца преди месеца, в който започва новият болничен за бременност и раждане. Така получените нето база и бруто база се делят на броя на работните дни за периода (12-те месеца). Получаваме две числа – среднодневно нетно (СДН) и среднодневно брутното възнаграждение (СДБ).

За дневно обезщетение се взима по-малкото от получените СДН и 90% от СДБ.

Кога бъдещата майка има право на обезщетения?

1. необходимо е тя да е осигурена в момента на започване на отпуска за бременност и раждане, като:
1.1. по трудов договор
1.2. самоосигуряваща – собственик или съдружник във фирма.
1.3. свободни професии
1.4. земеделски производители

За последните три осигурявания майката трябва да се осигурява върху високия процент, който включва вноски за ОЗМ (общо заболяване и майчинство). Той се обявява при започването на дейност или до 31.01. на текущата година.

Ако това условие не е изпълнено, може да кандидатствате за семейни помощи към АСП (социалните).
(вижте след т.2)

2. достатъчно е да има най-малко 12 месеца осигурителен стаж с вноски за ОЗМ!
За случаите на осигуряване по т.1.2. – 1.4. са достатъчни 12 месеца с осигуряване за ОЗМ.

Този стаж не е задължително да е преди отпуска, а по принцип до момента – без значение кога и при колко работодатели е направен, с прекъсвания или не.

Осигурителният стаж не винаги е равен на трудовия. Напр. ако сте на 4-часов работен ден и сте работили 10 месеца, осигурителният ви стаж ще е 5 месеца.

От 2009г. има изключение от тези изисквания и то е за студентките редовно обучение, които не получават обезщетение като осигурени на горните основания.
Те получават месечна помощ от Социалните в размер на една минимална работна заплата.

Ако това условие не е изпълнено, може да кандидатствате за семейни помощи към АСП (социалните).

Право на семейни помощи имат семействата и бременните жени със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на 350лв.

Това се отнася за следните семейни помощи:

* еднократна парична помощ при бременност – дават се на неосигурените майки, както и на осигурените докато натрупат изискуемия стаж от 12 месеца – за 45 дни преди раждането;
* месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година – дава се на неосигурените майки, както и на осигурените докато натрупат изискуемия стаж от 12 месеца
* месечни помощи за дете до завършване на средно образование – детските

Какво включва майчинството?

Първо се ползва отпуск по бременност и раждане в размер на 410 дни, от които 45 преди термина. 135 дни от него са с болничен, а за остатъка се подава декларация. По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск може да се прехвърли само на бащата при брак или ако живеят в едно домакинство!
Минималното обезщетение е 240лв. за 2009г.

След 410-тия ден започва отпускът за гледане на дете. Той продължава докато детето навърши две години (за първите три деца). Обезщетението, което се получава за този период, е фиксирано за съответната година и е еднакво за всички майки. Тази година е 240лв. То не се облага с данъци или осигуровки.

За целия този период работодателят внася САМО здравни осигуровки в размер на 12.48лв. месечно за 2009г.

410-дни
По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск може да се прехвърли единствено на таткото!

Гледане на дете
След ползването на отпуска за бременност и раждане се ползва отпуск за гледане на дете. Получавате обезщетение в размер на 240лв. месечно за 2009г.

Ако дадете детето на ясла, сте длъжни да уведомите работодателя си. От този момент ви се спира обезщетението и вече получавате 50% от него. Вие си преценявате дали: ще се върнете на работа или ще ползвате отпуск.
Отпускът може да е: платен, неплатен или по болест (болничен) и др.

Отпускът за гледане на дете може да се прехвърля!
„със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.“
Другият вариант за тези, които не са на трудов договор, е програмата „В подкрепа на майчинството“.

Отпуски на таткото
От 2009г. бащите имат право на още два вида отпуски:
1. При изписването на детето – в размер до 15 календарни дни.
2. На остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане, след навършване на 6 месеца на детето.

За тези отпуски на таткото му се изплаща обезщетение в размер на 90% от осигурителния му доход предходните 12 месеца (но не повече от нетния доход) – също както на майката се определя обезщетението за бременност и раждане.
Условието е той също да е осигурен в момента за ОЗМ и да има осигурителен стаж с вноски за ОЗМ 12 месеца, аналогично на майката – независимо кога и къде е придобит.

Заварено положение към 01.01.2009г.
Кои майки са в заварено положение?
? майките /осиновителките/, за които срокът на обезщетението по чл. 50 от КСО не е изтекъл до 1 януари 2009 г., имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни.
? майките /осиновителките/, за които срокът на обезщетението по чл. 50 е изтекъл до 1 януари 2009 г., но от започването му не са изтекли 410 календарни дни, имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до края на този период.

Ако във втория случай майката е на работа, тя може да продължи да работи и да получава обезщетение 50%. Или ако е прехвърлила гледането на детето на друг човек той да продължи да получава обезщетение вместо нея.

Но може също така да върне ползването на отпуска за бременност и раждане до 410 дни. Разбира се, в този случай тя ще ползва обезщетението, което й е било изчислено вече. А човекът, който се е грижил за детето в случаите на чл.164 ал.3 от КТ, вече няма да получава обезщетение.

Застъпване на майчинства
Чл.49 ал.2 от КСО
При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.

Обърнете внимание на изискванията за ползване на това право – „периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете”
Т.е. майката трябва да е в отпуск за гледане на дете или в отпуск за бременност и раждане.
Ако се е върнала на работа, прехвърлила е майчинството и др., то тя не може да ползва обезщетението от предното дете и за настоящата бременност то ще й се изчисли като ново обезщетение по правилата от 2009г.

Когато сключвате трудов договор, обърнете внимание какъв е:
1. срочен (със срок за изпитване)
2. безсрочен (със срок за изпитване)

Ако има клауза за срок за изпитване – „договор на основание чл. … във връзка с чл.70 ал.1 от КТ”
то по време на срока за изпитване не се ползвате със закрила като бременна. Страната, в чиято полза е уговорен срокът, може да прекрати договора по всяко време.

1. При срочен договор, ако срокът изтече по времето, когато сте вече в отпуска за бременност и раждане (410 дни), ще продължите да получавате обезщетение до края на този отпуск.

2. При безсрочен договор могат да ви съкратят само с разрешение на Инспекцията по труда.

Неплатен отпуск по чл.167а по КТ – за гледане на дете до 8-годишна възраст.
Всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на детето до навършване на 8-годишна възраст.
Правото за ползването му не може да се прехвърля на другия родител (освен в някои особени случаи).
Може да се ползва наведнъж или на части всяка не по-малка от 5 работни дни, до навършване на 8 години на детето, като работодателят трябва да е уведомен за желанието да ползвате този отпуск поне 10 дни предварително.
Признава се за трудов и осигурителен стаж. Съответно за него се полага и платен годишен отпуск.
Осигуровки – 8% от 130лв. за 2009г. – 10.40лв.

Платеният годишен отпуск по КТ е 20 работни дни годишно. Право на такъв имате ако имате 8 месеца трудов стаж по принцип. И за времето на майчинството също се полага.
Осигуровките при него са като на заплата.
При прекратяване на трудовия договор ако не е използван, се заплаща обезщетение за неползван платен годишен отпуск.

84 мнения по „Как се изчисляват болнични?“

 1. Добър ден! Искам да Ви попитам,при положение,че не съм осигурявана до този момент, а съм в първи месец бременна, ако сега започна да се самоосигурявам или постъпя на работа и бъда осигурявана от работодател,ще имам ли право на майчинство,след раждане. Или по-точно зададен въпросът е,колко е минималния стаж за внасяне на осигуровки,защото навсякъде чета различно,6,12,18,24месеца. Нуждая се от точен отговор! Благодаря!

  1. Здравейте,

   четете различни периоди на изискуем стаж за да имате право на обезщетение за майчинство, тъй като стажът през годините се променяше.
   Последната промяна, която влиза в сила от 01.01.2012г. е, че за да имате право на обезщетение за майчинство, трябва да имате 24 месеца осигурителен стаж преди месеца на настъпване на временната неработоспособност.
   Дори да започнете да се осигурявате сега няма как да успеете да направите тези 24 месеца, щом нямате предишен стаж.

   С уважение,
   Петя Кръстева

  2. Moq sluchai beshe pochti syshtiq.2012g. Rodih sina mi nqmah 1god. trudov staj pone togava tolkova se iskashe,izleznah po maichinstvo ot firmata ot koqto rabiteh,samo che na men ne mi dostigaha 6 meseca staj I togava ot firmata me prehvyrliha 6 meseca socialno maichinstvo I mi vzeha bolnichnite za staj taka sled tezi 6 meseca pridobih staj I zapochnah da vzimam maichinstvo ot firmata

  1. Здравейте,

   дневното парично обезщетение за първата година на майчинството е в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.

   С уважение,

   Петя Кръстева

 2. Здравейте!Искам да попитам при бременност и ползвани болнични по това време,кое от двете влиза в базата за изчисляване на майчинството за този период:размера на осиг.стаж или размера на болничния?Благодаря предварително!

  1. Здравейте,

   обезщетенията за временна неработоспособност, по време на бременността влизат в базата за изчисляване на майчинството. Обезщетението за болнични е 80% върху среднодневния осигурителен доход 18 месеца преди настъпването на временната неработоспособност, а обезщетението за майчинство е 90% върху среднодневния осигурителен доход 24 месеца преди настъпване на временната неработоспособност. Болничните не влияят особено много върху обезщетението за майчинство, разликата в сумите е минимална.

   С уважение,

   Петя Кръстева

 3. Здравейте , бихте ли ми отговорили на следният въпрос: При настъпила бременност обезщетенията за майчинство вече се изчисляват за 24 месеца , ако по време на 6 месеца от първите 12 месеца съм била в продължителен болничен то тези болнични ще влязат ли в изчисленията на майчинските /искам да подчертая, че това не са болнични по време на бременност, а много преди това просто влизат в периода на 24 месеца/ и ако да то кое се взима в предвид сумата , която е превеждал НОИ като обезщетение за продължителен болничен или тези месеци се прескачат и се ползват други месеци назад. Надявам се правилно съм задала въпроса си! Благодаря!

  1. Здравейте,

   Съгласно чл. 41. (1) от КСО: Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест – в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

   (2) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:

   1. не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;

   3. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;

   4. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;

   5. е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.

   (3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.

   В алинея 3 е отговорът на въпроса Ви. Взема се предвид, при определяне размера на обезщетението за майчинство и паричното обезщетение, доходът, от който е определено паричното обезщетение по време на болничните. Не се прескачат месеци. Няма от какво да се притеснявате, обаче, защото това дали сте имали болнични или не преди настъпване на временната неработоспособност, ще окаже минимално влияние върху паричното обезщетение по време на майчинството.

   С уважение,

   Петя Кръстева

 4. здравейте,искам да питам следното аз съм в 6 месечен срок на изпитване във фирмата,в която почнах,обаче разбрах че съм бременна в 1 месец,въпросът ми е мога ли да ползвам болничен до края на бременността,шефа може ли да ме уволни като съм в болничен,ще получавам ли и майчинство,имам 4 години стаж и детенце на 2 години и 3 месеца,благодаря ви предварително

  1. Преди няколко дена разбрах че съм бременна и скоро започнах работа и съм със прекъснати здравни осигуровки също така имам проблем със бременоста,ходя на работа и пия лекарства за задържане.Въпросът ми е имам ли право на болнични и на майченство?

   1. Преди няколко дена разбрах че съм бременна и скоро започнах работа и съм със прекъснати здравни осигуровки също така имам проблем със бременоста,ходя на работа и пия лекарства за задържане.Въпросът ми е имам ли право на болнични и на майченство?

 5. Здравейте!Въпросът ми е има ли право работодателят да откаже ползване на отпуск за гледане на дете (в случая от 1 до 2 години)на бащата или съответно бабата на детето в случай ,че майката се върне на работа?Предварително благодаря!

  1. Здравейте,

   работодателят е длъжен да разреши ползването на отпуск за гледане на дете до 2 годинки, стига да отговаряте на необходимите условия. Отпускът със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.

   С уважение,

   Петя Кръстева

  1. Здравейте,

   можете да ползвате болнични до края на бременността, ако имате причините за това. За да Ви се разреши ползването на толкова дълги болнични трябва да минавате през лекарска комисия.

   Бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.

   По време на болничните, работодателят Ви няма право да Ви уволни.

   Щом имате 4 години стаж ще получавате майчинство. Условието е да имате поне 12 месеца стаж – да сте осигурявана във фонд „общо заболяване и майчинство“ преди настъпване на временната неработоспособност.

   С уважение,
   Петя Кръстева

  1. Здравейте Йоанна,

   За съжаление, нямате закрила, ако сте в изпитателен срок, уговорен в полза на работодателя.
   Дори по време на болничен, работодателят може да прекрати трудовия Ви договор без да Ви предизвести.
   Ако сте в изпитателен срок, не се позлвате от закрилата на чл. 333 от КТ.
   Желая Ви успех!

 6. Здравейте,бременна съм във втория месец,преди седмица започнах да се самоосигурявам като земеделски производител ще имам ли право на майчинство,след раждане.завърших семестриално миналата година бакалавър,но не съм се дипломирала.
  дали през това време ще се водя редовна студентка и дали може да ми се издаде уверение, че съм редовна -студентка.
  Бих искала да попитам,ако ми издаде университета такова уверение мога ли да кандидатсвам за тази еднократна помощ.
  Благодатя ви предварително!

 7. Здравейте,

  Някъде четох че майчинството за второто дете е колкото за първото ако двете майчинства се застъпят. Интересува ме дали е така наистина или се взимат 24 месеца назад за изчисляване на обещетението. Смята ли се за застъпване на две майчинства ако след изтичане на 2-рата година на првото дете се пусне неплатен отпуск за отглеждане на дете. Разликата между края на първото майчинство и началото на 2-рото е около 1 месец.
  Благодаря предварително.

 8. Здравейте, въпроса ми е следния. На 04,06,12 г. ми предстои да изляза в болничен 45 дни преди раждане. Преди това от 02,01,12 до 03,06,12 съм в непрекъснат болничен за ОЗМ /рискова бременност/. За периода от 24 мес. назад съм била на борсата с право на обезщетение около 500 лв. на месец. / от май 2010 до юни 2011 /. При изчисляване на майчинството кой доход ще се вземе предвид за времето като безработна и за времето в болнични-МРЗ или р-ра на обезщетенията. / 500 лв. за безработица и около 380 болнични /

  1. Здравейте,

   Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест – в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

   За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:

   – не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;

   – е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;

   – е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;

   – е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.

   За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.

   Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 9. Благодаря за отговора , но и вие ми цитирате наредбата.
  Болничните ми ги изчисляват, като за 18 м. назад за периода, в който съм била на борсата ми вземат 240 лв. – МРЗ , а не обезщетението 500 лв.
  Въпроса ми е 90 % от кой доход ще вземат предвид при изчисляване на майчинството – МРЗ или р-ра на получаваното обезщетение за безработица или дохода, от който е изчислено обезщетението за безработица?

  1. Здравейте,

   цитирам Наредбата, защото няма по-вярно и истинско от нея. В цитатът ми се намира и отговорът на Вашия въпрос.

   За времето, в което сте били в болнични се взима предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение, а не самото обезщетение, което сте поучавали, докато сте били във временна неработоспособност.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 10. а за 10-те месеца , в които съм била безработна с право на обезщетение? Въпроса ми е за тях кой доход се взема?

 11. Явно казуса се оказа доста сложен, дори за знаещите…..
  не ми остава нищо друго, освен да изчакам да си получа първото майчинство и да разбера….

 12. Здравейте,

  за дните, включени в периода (24 месеца), се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
  – не е било осигурено за общо заболяване и майчинство.

  С уважение,
  Петя Кръстева

 13. т.е. казано на простичък език, когато лицето е безработно, независимо, че получава обезщетение , се счита, че е неосигурено и в случая ще се вземе предвид МРЗ 240 лв. / не р-ра на обезщетението, не дохода, от който е изчислено това обезщетение/

  Благодаря за отговора!

 14. Искам да попитам следното нещо: на 19 юли влизам в 45-дневния болничен преди раздане,а сам в болничен по общо заболяване от края на месец януари.Въпроса ми е за база за изчисление на майчинството дохода от който ми е изчислен болничния ли ще се вземе,защото като правя проверка с PIK кодовете в НОИ и НАП има разминаване в сумите за осигурителен доход.Кой от двата се взема?

  1. Здравейте,

   за база за изчисление на обезщетението за бременност и раждане ще се вземе доходът, от който е изчислено обезщетението за временна неработоспособност/болничния.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 15. Здравейте, бих искала да попитам дали доходът от обезщетенията от ТБ се вземат пред вид за изчисляването на майчинството за първата година. Имам 2 години трудов стаж, след това 4 месеца на борсата и сега съм на ТД от 4 месеца, като след още 2 излизам по майчинство- тоест връщайки 24 месеца назад, попадат и онези месеци, в които съм била на борсата.

  Иначе до сега съм все на висока заплата от 950 лв. брутно, но ако тези 4 месеца не се броят за доход и остават „празни“, общата сума ще падне много.

  Предварително благодаря за отговора!!!

  1. Здравейте,

   за времето, през което сте била на борсата, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, тъй като не сте била осигурявана за общо заболяване и майчинство по това време.

   Минималната заплата в момента е 290лв.

   С уважение,
   Петя Кръстева

   1. Благодаря за бързият отговор!!! Жалко, че не се има пред вид сумата, която е изплащана като обезщетение, защото в конкретния случай, тя е повече от двойна 🙁 Така или иначе е минало и е вече факт, така че няма да се терзаем за неща, които не можем да променим- колкото- толкова. Хубав и успешен ден на всички!!!
    С уважение,
    Илияна Панайотова

 16. Добър ден! От март 2012г. съм в болничен поради проблемна бременност. При напрравена справка в НОИ и НАП чрез PIK код се виждат всеки месец, че има разминаване в сумите за осигурителен доход. Въпросът ми е следният: Кой осигурителен доход ще се вземе под внимание за определянето на майчинството- този от НОИ или от НАП?

  Благодаря предварително

  1. Здравейте,

   дневното парично обезщетение за временна неработоспособност не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 17. Здравейте! Искам да попитам следното – бременна съм в началото на третия месец. Работя в сегашната ми фирма от октомври 2010г. и преди това имам няколко месеца стаж (може би 3, не съм сигурна, защото работех по 12 часа, а ме осигуряваха на 4). От 13 юни съм в болничен, тъй като се налага да лежа за задържане. Мисля, че този болничен се води за общо заболяване. За какъв период назад ще се взимат доходите ми, за да се изчисли сумата за болничния? Ако все още нямам 24 месеца стаж, но ги навърша преди 45 дневния болничен за раждане ще мога ли да ползвам всички месеци майчинство? И първата година каква сума ще получавам, при положение, че за месеците работа при последния ми работодател съм получавала средно около 700 лева? 13-тата заплата влиза ли при изчислението на доходите? Благодаря много за отделеното време! Хубав и ползотворен ден!

 18. Здравейте,две години и половина имам стаж една седмица не съм осигурявана регистрирах се на борсата и сега съм назначена но ме пуснаха в неплатена . Ако продължа да съм в неплатен отпуск до края на бременноста и си платя осигуровките за тази прпусната седмица ще имам ли право на майчинств? 24 месеца назад ли ще се изчислява и на колко процента?Имам ли право на блничен след като съм пусната в неплатен отпуск?
  Предварително Благодаря!!!

 19. Здравейте, искам да Ви попотам за майчинство относно СОЛ-лицето е собственик на ЕООД, отговаря на условията за получаване на майчинство;
  1. по 410 ден трябва да плаща 30 8% върху 420лв, а перода след това до 2год. какви осигуровки плаща?
  2. трябва ли след 410 ден да се назначи прокурист и ако не се и лицето продължава да работи ще получава ли 1/2 от 240лв. майчинсто и какво осигуровки ще плаща?

  Много ще съм благодарна , ако отговорите 🙂

 20. Здравейте ! От януари 2012 работя във фирма – вече съм на постоянен договор ,от 02.11 съм в 45 дневния болничен а от 09.08 в болнични от ЛКК. Предходната година бях студентка редовно .Въпросът е как ще се изчисли майчинството тъй като знам че връщат 24 месеца назад .

  1. Здравейте,

   обезщетението за майчинство се получава като се вземат доходите Ви 24 месеца преди настъпване на временната неработоспособност. За месеците, през които нямате доходи се взима размерът на минималната работна заплата за страната, който в момента е 290лв.

   Имайте предвид, че за да имате право да получавате обезщетение за майчинство, трябва да имате 12 месеца осигурителен стаж през живота си, т.е. да са Ви внасяни осигуровки във фонд „общо заболяване и майчинство“. Ако това е първата ви работа и нямате друг стаж до момента, ще имате право на обезщетение чак януари 2013, когато ще сте събрали изискуемия стаж.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 21. Здравейте, искам да разбера дали имам право да получавам 50%майчинство през втората година,ако реша да се върна на работа,но при друг работодател.

  1. Здравейте,

   имате право да получавате 50% от размера на обезщетението за майчинство (120лв.), ако се върнете на работа, но трябва да имате предвид, че детенцето не трябва да е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и не може да го отглежда лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

   С уважение,
   Петя Кръстева

  1. Здравейте,
   до 410 ден обезщетението се определя на база на доходите от 24 месеца преди настъпване на временната неработоспособност. Като полученият сбор се раздели на работните дни през тези две години, числото се умножи по 90% и така получената сума след това на ден умножавате по работните дни за всеки месец, за който ще взимате обезщетение за бременност и раждане до 410 ден.

   След като изтече този период, ако желаете може да ползвате отпуск за гледане на дете до 2 годинки. Тогава обезщетението, което ще получавате е 240лв. за целия период. То не е обвързано с минималната работна заплата, затова въпреки нейното увеличение, то си остана 240лв. на месец.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 22. Здравейте!
  Сигурно повтрям въпроса си,но не успях да открия същия случай като мен.
  Питането ми е следното:Бременността ми е в начален етап,от 8 месеца работя на ТД,осигурявана съм на 6-часов работен ден и МРЗ.В действителност и часовете и заплата ми е друга,тоест по-висока.За последните две години това ми е стажът,преди тях имам над 4год.трудов стаж.
  Говорих с работодателя ми за болничен по време на бременността,но нямам отговор на база как ще се изчисли болничния?На база осигуровките и МРЗ на която ме осигуряват последните 8 месеца,на база действителното ми възнаграждение или се вземат напредвид и осигуровки от предходни години,когато съм работила?
  Благодаря предварително!

 23. Здравейте,
  Бих искала да попитам как се изчислява болничен след 2 г. отпуск за отглеждане на дете и 6м. неплатен отпуск т.е. върнах се на работа след неплатения отуск и след 1 седмица ми се наложи да взема болничен. Какво да очаквам- да ми го изчислят на база минимална раб. заплата или на осигуровките преди майчинството?

 24. Здравейте
  вих искала да попитам в моя случай
  – студентка редовно обучение
  – самоосигурявам се като земеделски производител (на 240 лв)
  – осигурявам се за ОЗМ от 01.01.2012
  – на 28.11.2012 трявва да излезна в 45- дневнен отпуск
  Въпроса ми е ;
  – повреме на майчинството какви осигуровки трябва да внасям
  – полага ли ми се майчинство и в какъв размер
  – къде и какви документи трябва да внеса за да получавам обещетение за бременност и майчинство
  Много благодаря предварително!

 25. zdraveite!imam 2 god trydov staj,do 2,06,2010g!ot togava sam na borsata!poradi lipsa na rabota i zdravoslovni pri4ini ne sam rabotila!sega sam bremenna,v na4alo!vaprosa mi e dali ako me nazna4at vav firma,6te moga da polzvam 2 god za otglejdane na deteto!molq da mi otgovorite!blagodarq predvaritelno!:)

  1. Здравейте,

   след като имате 2 години стаж, нямате никакъв проблем относно обезщетението за бременност и раждане и отпускът за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, стига да Ви назначат на трудов договор преди да излезете в първия болничен.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 26. Здравейте!
  До момента нямам никакъв трудов и осигурителен стаж. Започнах да се осигурявам като земеделски производител от 01.11.2012г.Имам ли право да ползвам обезщетение за бременност и раждане, болнични 45 дни преди раждането?Терминът ми е през юни 2013г.

 27. Здравейте,

  Въпросът ми е следният:
  Защо за дните, обявени за официални празници не се изплаща обезщетение за бременност и раждане. Механизмът за изчисляване на среднодневното възнаграждение не е много ясен. Не доумявам защо при положение, че размерът на внесените от мен и от работодателя ми осигуровки не е бил повлияван от официалните празници, респ. броя на работните дни, то при изплащането на болничните това играе огромна роля върху месечния размер обезщетението?! Така например за м. Декември 2012 се очертава да получа с близо 300 лв. по-малко в срвн. с останалите месеци.
  Не намирам логично обяснение нито в нормативната база, нито при експертите от НОИ. Ще се радвам да ми отговорите!

 28. Здравейте,

  Въпросът ми е следният:До момента имам 8 години стаж в България и 3 години в Англия.От 3 месеца съм на бюрото по труда и си очаквам документите от Англия Е104 за признаване на осигуровките.Но в момента съм бременна искам да попитам ако почна да се осигурявам ще имам ли право на евентуален болничен преди 45-те дена който ми се полагат по принцип,защото съм ин-витро и не знам как ще се развият нещата.Ще се радвам да ми отговорите!Благодаря!

 29. Здравейте
  искам да попитам при осигуряване на 400лв , каква сума плаща работодателя от себе си и каква сума би трябвало да удържа на мен от заплата за пълни осигуровки на 8ч раб ден при безсрочен ТД ?!

  Ще се радвам да има кой да ми помогне и отговори на въпроса, Благодаря!

 30. Имам въпрос:При положение че съм била майчинство 1 година и 3 месеца,след това съм се върнала на работа,непосредствено след това излизам болничен ,въз основа на кой доход този болничен 6те се изчисли(като 2 години преди майчинството съм се осигурявала на 700 лв)

 31. Здравейте, интересуваме, при неблагоприятни условия за протичане на бременност преди регламентираните 45 дни отпуск преди раждане, колко е максималният брой болнични дни, които могат да се ползват и в тях включват ли се и регламентираните 45 ( Например 180+45 до раждането или само 180 до термина)

  1. Здравейте,

   в случай, че имате проблемна бременност можете по време на целия период на бременността да сте болнични. За това е нужно да минавате през лекарски комисии, за да Ви дават тези болнични. Те са отделно от 135 дни. Няма да изгубите правото на болнични, които са за периода преди и след раждането, а именно 135 дни общо.

   Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.
   Когато раждането стане преди изтичането на 45 дни от началото на ползването на обезщетението, остатъкът до 45 дни се ползва след раждането.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 32. Здравейте,
  Дъщеря ми има трудов стаж 2години.До този момент след първото раждане не е работила /след 2007година/,защото е редовна студентка в НБУ.Трябва ли отново да се осигурява/на трудов договор или да се самоосигурява като свободна професия/преди 45дневния болничен?Какъв е периодът през който трябва да се осигурява,преди и след раждане ,за да ползва платено майчинство и обещетение за гледане на дете до 2годишна възраст?Ако се плащат осигуровки на база 420 лв какво ще бъде месечното платено майчинство и за какъв период?Има ли право да получи социална помощ като редовен студент от 2880лв.,ако се осигурява?Благодаря за отделеното време и внимание!Ще очаквам вашия бърз отговор!
  Стаменкова

  1. Здравейте,
   след като работите на две места трябва да представите два болнични листа и на двамата Ви работодатели. Обезщетенията за болнични се изплащат от НОИ до 15 работни дни след получаването им в НОИ. Зависи кога работодателите Ви са ги представили в НОИ. Може да има разминаване в датите, единият болничен да е подаден в началото на месеца, а другият по-късно и затова да не сте получили парите по единия от двата болнични.
   Те се подават до 15 число на месеца следващ месеца, в който са Ви били издадени.

   Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.
   Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

   За дните, включени в периода от 18 календарни месеца, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:

   – не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
   – е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов и осигурителен стаж;
   – е ползвало отпуск за отглеждане на дете;
   – е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 33. Здравейте,
  в болничен поради бременност съм. Осигуряват ме на 460 лева и обещетението ми е 360. Въпросът ми е по каква причина този месец получих 270 лева?

  1. Здравейте,
   дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане.

   Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 – 5 от Кодекса за социално осигуряване.

   В случай, че работните дни в месеца са по-малко, например 19-20 ще получите съответно и по-ниско обезщетение за майчинство за този месец.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 34. Здравейте г-жо Кръстева, терминът ми е декември месец 2014, на трудов договор съм от септември 2013г., от което разбирам, че от тези 18месеца, 6 ще ми се взимат с минималната работна заплата, тъй като тогава не съм била на ТД, но се взима минималната заплата за 2013 или за 2014 г.? И друг въпрос-ако си взема болничен преди тези 45 дена преди термин, примерно един месец преди тях, това ще е отрази ли на взетото впоследствие обещетение за майчинство, в смисъл от НОИ ще го смятат 80% от сумата на осигуряване или на цялата ми сума от ТД? Благодаря предварително, хубав ден!

 35. Здравейте, въпросът ми е следния:
  На работата на която съм регулярно имаме допълнителни финансови постъпления, които са включени в трудовия договор, начисляват се в месечните ни фишове и са обложени с данъци. Дали при изчисляването на майчинството ще се вземат предвид и тези пари, като имате предвид,че дори в месеците в които ни ги начисляват, общия осигурителен доход не надхвърля 2400лв.
  Благодаря!

 36. Здравейте, въпросът ми е следния:
  Със седем години трудов стаж съм, в последните шест месеца взимах обещетение при безработица, от два месеца вече си плащам само здравните, а в момента съм в шести месец бременна,необходимо ли е да започна да се самоосигурявам на минималния праг 420 лв.,за да ползвам платено майчинство и обещетение за гледане на дете до 2годишна възраст? Ако е необходимо от кога е най-добре да започна?

 37. Zdraveite. Rabotia na 2 mesta , I na dvete mesta se osigoriavam na 6 casa.ta vaprosat mi e, kak se procedira v tozi slycei kogato izliaza v maicinstvo.kakvo 6te bade to. Vzeto ob6to ot dvete firmi ili samo ot ednata

 38. Zdraveite,imam edin vypros,bremenna sym v 1 mesec ako sega po4na na rabota i sled kato roda da prodalja da rabotq dokato napravq 12 meseca,4e da moga sled tova da polu4avam 90 procenta stava li taka?

 39. Zdraveite,imam edin vypros,bremenna sym v 7 mesec i imam 1 godina i 10 meseca staj i bqh sakratena i pratena boorsata s pravo na obeshtetenie i sled tova vednaga sam naznachena na rabota no mojeh da rabotq samo 10 dni i izlqzah po bolnichen i sega sam bolnichen dali shte imam pravo na mai4instvo ot 2 godini ili nqma da moga da vzimam

 40. Здравейте,осигуряват ме на 400 лв.колко трябва да получавам от НОИ?В болничен за бременност.Благодаря предварително

 41. Здравейте. Бременна съм в края на 3-им месец. Самоосигуряващо лице съм, с подадени декларации 1 и непрекъснати права, но без да са плащани осигуровките. Имам 12 месеца осигурителен стаж и за последните 3 години се осигурявам на 420лвзВъпроса ми е: Ако започна да си внасям през фирмата осигуровките до края на бременността (5-6 месеца, термина ми е на 26.06.2016г.) ще получавам ли обезщетение и върху каква сума ще бъде изчислено то? За месеците в които не са ми внесени осигуровките, но са декларирани какъв доход ще ми се вземе предвид? Казаха ми, че самоосигуряващи се лица с невнесени осигуровки не получават обезщетение или за месеците в които не са внесени за доход се взима 0. Вярно ли е?

 42. здравейте,много ви моля да ми отговорите на въпроса,бременна сам в четвъртия месец и сам назначена на трудов договор от 10 октомври 2015,осигурявам се на 902 лв.Термина ми е за началото на юни месец 2016,какъв болничен ще получа и кога ше мога да започна да получавам маичинство и в какъв размер,ще е то.И докато навърша необходимия стаж ще имам ли право на помощ от социалните и ако е така,това ще навреди ли после на майчинството,благодаря ви много предварително

 43. Искам да питам сега направих 1 година стаж преди няколко дни ми изтече единия болничен.Дали ще ми го изплатят.и новия болничен които излезе след стария.

 44. Моля помагайте. Личният ми лекар неможе да ми изчисли болничните дни от анболаторната карта, можели някои да ми каже как се изчисляват да си ги изчисля аз?

 45. Здравейте, имам дете което съм гледала 1г и после започнах да работя и сега очакваме второ. Опитвам се да сметна какво ще ми е майчинството но не ми е ясно какви са ми били осигуровките по време на отсъствието ми от работа. Осигуровки 600лв, април месец се качват на 900лв май месец излизам в болничен и август раждам. октомври се връщам на работа и продължават да са ми 900лв . как да сметна назад 18м? с какви осигуровки съм била 1 г за отглеждане и по време на болничния?
  Благодаря

 46. Здравейте! Аз искам да попитам следното. Ако осигурителния ми доход е 2600 а се водя на заплата 490…..при изчисление на обезщетението ми за безработица кое от двете ще се вземе предвид. Благодяря ви предварително.

 47. Здравейте искам да попитам връзка с найчинатвото,неможах да ползвам 45 дена преди раждането защото родих преждевремено и тези 45 дена ми ги включиха в трерия болниче и той стана 82 дена и до миналия меаец се водих в болничен интересуване тези месеци назад ще ми платятли

 48. Здрваейте,бременна съм в 18 седмица или 5 м.Започнах работа на 24.06.2016 г в СОТ 161. Термина ми е за 26.01.2017 г.
  В момента събирам средства да си платя осигуровките,тъй като съм с доста прекъснати през годините.Но имам общ стаж над 3 г.В СОТ съм на изпитателен срок,то е ясно тъй като съм започнала съвсем скоро работа и силно се притеснявам от освождение.Но никой не знае,че съм бременна .
  Въпроса ми е следния.
  След като всичко е ок с осигуровките и ги платя ще взимам ли пари за болничен и майчинство,като имам прекъсвания в стажа за последните 24 м + съм работила на 4 часов работен ден.
  Това ми е второ детенце и силно се надявам да взема майчинство,тъй като с първото се,измъчих с 100 лв.
  И как да изчисля колко пари трябва да ми е болничния,като по договор съм на минималната работна заплата 420 лв.
  Ще очаквам Вашия отговор .

 49. Здравейте, имам следния въпрос: ако след изтичане на 2 години майчинство и веднага ползване на 40 дни платен отпуск, натрупан по време на майчинството, майката се прехвърли на друга работа с по- високи осигуровки в рамките на 6 месеца, след което поради втора бременност се налага ползване на болнични до края на бременността и излизане във второ майчинство. Как ще се изчисли размера на 2рото майчинство? Ще се имат ли предвид 6 месечните по-високи осигуровки?По време на болничен преди излизанебвъв второто майчинство отново ли се счита осигуряване на същите по-високи осигуровки?

  1. Искам да попитам колко е минималната сума на майчинството през първата година? Понеже в момента съм на борсата?

 50. Здравейте, през 2015 г.съм ползвала 1 г. болничен без прекъсване поради инфаркт. От 7 март до 16 април отново съм била болнични поради операция. От НОИ обжалваха болничния и отидох на ТЕЛК от където потвтрдиха болничния. След проверка в страницата на НОИ виждам, че ми се изплащат само 3 дни.Каква може да е причината?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *