Мога ли да получавам детски надбавки по пощата?

Въпрос:

Мога ли да си получавам детските по пощата? И какво е нужно да изкарам като документи? Благодаря!

изпратен от: Т. Стефанова

Отговор

Здравейте,
в заявлението-декларация, което попълвате за получаване на семейни помощи за деца, се отбелязва как искате да Ви бъдат изплащани – по касов или безкасов път (банкова сметка). Можете да получавате детските надбавки и в пощенски клон по постоянен адрес.
Към заявлението декларация се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
2. решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че детето не може да посещава училище – в случаите по чл. 18, ал. 2;
3. лична карта – за справка;
4.копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите – само в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може по служебен път да получи информация за съдебното решение;
6. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
7. служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени;
8. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка (само в случаите по чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца).

С уважение,
Петя Кръстева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *