Може ли ДУК да е на 2 часа на ден или пък няколко дни в месеца?

Въпрос:

Здравейте, първо благодаря за супер отговора.
И ще си позволя да задам още въпроси. Надявам се, че не досаждам. Също така се надявам и да получа компетентният Ви отговор.
Може ли ДУК да е на 2 часа примерно на ден или пък няколко дни в месеца?
Ще се назначи жена като продавач, защото някой ще трябва да продава. Но ако и тя е на 4 часа – ще има ли проблем?
А управителят-майка 🙂 изобщо ли не трябва да подава декларация за прекратяване на осигуряване? Или като започне да взема майчинство трябва да прекрати СОЛ?

изпратено от: В. Димитрова

Отговор:

Здравейте,

договорът за управление и контрол е нормативно обоснован в Търговския закон. Собственичката на фирмата трябва да прекрати осигуряването като самоосигуряващо се лице и да подпише договор за управление и контрол, като в Търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. За справка чл.141 от ТЗ.
Управителите на търговски дружества се осигуряват задължително за всички осигурени социални рискове по реда на чл.4, ал.2 от КСО. В тази точка попадат и изпълнителите по договор за управление и контрол.
Важна особеност при договора за управление и контрол, която го отличава от трудовия договор е, че при него правата и задълженията на страните по договорите за управление и контрол се уреждат съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, поради което клаузата в договора относно пропорционалния осигурителен доход на отработеното време, е без юридическа стойност за осигурителния режим на лицето, изпълнител по договора. Когато отношенията между страните са уредени не по Кодекса на труда, а е сключен договор за възлагане на управление по чл. 141 от ТЗ, е задължително осигуряването да става върху доход, не по-малък от съответния минимален праг, независимо, че договорът може да е сключен за работа по няколко часа дневно или седмично.

Може да назначите работник на трудов договор за няколко часа седмично или за определени дни в месеца, такава възможност е предвидена в чл. 111 и чл. 114 от КТ:

Чл. 111. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение.
Чл. 114. (Нов – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2008 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж.

С уважение,

Петя Кръстева /BgOsigurovki.com/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *