Осигурителен стаж придобит в държава членка на Европейския съюз

Въпрос:

Моят въпрос е следния при навършени 63год. и стаж 30 год. в България и 3год. в Италия може ли майка ми да се пенсионира?А тя януари навършва 64год.ако има значение ви го казвам.Благодаря ви предварително.

изпратено от: К. Кичева

Отговор:

Здравейте,

условие за реализиране на осигурителни права по българското осигурително законодателство е наличието на определен осигурителен стаж. Този стаж може да бъде придобит, както на територията на Република България, така и на територията на друга държава – членка на Европейския съюз или държава, с която България има сключен международен договор в областта на социалната сигурност. Ако при упражняване правото си на обезщетения или пенсии лицето желае да му биде зачетен осигурителен стаж, придобит в други държави, то следва да представят специфични документи, които го доказват.

По реда на тази процедура може да се удостоверява само осигурителен стаж, придобит в държавите – членки на Европейския съюз, които са – Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Швеция, Испания, Обединеното кралство, Румъния и в държавите, с които България има сключен договор за социална сигурност, които са: Албания, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Македония, Хърватия и Украйна.

Необходими документи за удостоверяване осигурителен стаж, придобит в държава – членка на ЕС или държава, с която Република България има сключен договор в областта на осигуряването.

1. Молба за издаване на удостоверение за зачитане на придобит осигурителен стаж в държава – членка на ЕС или в държава, с която България има сключена спогодба за социална сигурност.

2. Документи, удостоверяващи чуждия стаж;

3. Удостоверение Е 104 по Регламент 1408/71 на ЕС, отнасящо се до сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване /болест – майчинство – смърт /помощи/ – инвалидност/ – издадено от компетентната институция на държавата-членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж;

4. Удостоверение Е 301 по Регламент 1408/71 на ЕС, отнасящо се до периодите, които трябва да бъдат взети предвид при отпускане на обезщетения за безработица – издадено от компетентната институция на държавата – членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж;

5. Информация относно осигурителните периоди;

6. Удостоверение Е 207 по Регламент 1408/71 на ЕС;

7. Пълномощно с нотариална заверка на подписа.

За да удостовери придобитият в друга държава осигурителен стаж, лицето следва да подаде в Дирекция „Европейска интеграция и международни договори“ при НОИ – ЦУ молба за това обстоятелство. Молбата се попълва четливо. Посочват се личните данни на лицето на български и латиница, така както са записани в документите му за самоличност. В молбата се отбелязва държавата, пред която ще послужи исканото удостоверение и целта, за която се иска издаването му. В случай, че молбата не се подава лично, е необходимо да се представи и пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Към молбата се прилагат всички документи, които удостоверяват чуждият осигурителен стаж. Ако стажът е положен в държава – членка на ЕС се представят:

1. Удостоверение Е 104, отнасящо се до сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване /болест – майчинство – смърт /помощи/ – инвалидност/ – издадено от компетентната институция на държавата-членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж. Може да се изпрати служебно в НОИ от съответната компетентна институция.Не е необходимо лицето да го попълва и подготвя само.;

2. Удостоверение Е 301, отнасящо се до периодите, които трябва да бъдат взети предвид при отпускане на обезщетения за безработица – издадено от компетентната институция на държавата – членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж. Може да се изпрати служебно в НОИ от съответната компетентна институция.Не е необходимо лицето да го попълва и подготвя само;

3. Друга информация относно осигурителните периоди, които не се обхващат от приложените удостоверения по регламенти 1408/71 и 574/72 на ЕС;

4. Удостоверение Е 207, съдържащо информация за осигурителната история на осигуреното лице – това удостоверение се попълва от лицето само, ако е подадено заявление за отпускане на пенсия.

При липса на документи, удостоверяващи чуждия стаж, лицето следва да представи информация относно осигурителните периоди в съответната държава.

Ако лицето е подало заявление за отпускане на пенсия, то получава от Дирекция „Европейска интеграция и международни договори“ при НОИ – ЦУ Удостоверение – формуляр Е 207, който следва да бъде попълнен от лицето и подписан от него в т. 7.3. Този формуляр се прилага към формуляри E 202, E 203 и E 204, които представляват проучващи формуляри относно подадена молба за пенсия за старост, наследствена пенсия или пенсия за инвалидност.

В случаите, когато е подадено заявление за отпускане на обезщетение или пенсия, предвидено в разпоредбите на Регламент 1408/71 и Регламент 574/72 на ЕС или съответния международен договор, стажът се удостоверява служебно, като се използват предвидените формуляри /Е-forms или договорените формуляри по спогодби/, които НОИ изпраща на компетентната институция на другата държава. Важно е да се знае, че при служебно удостоверяване на чужд осигурителен стаж, не се събира такса съгласно Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги на НОИ.

При подадена молба за отпускане на пенсия и посочване на осигурителен стаж, придобит в държава, с която България има сключен договор в областта на социалната сигурност, Дирекция „Европейска интеграция и международни договори“ при НОИ – ЦУ изпраща официално писмо, адресирано до компетентната институция на държавата, в която е придобит осигурителният стаж, с което се иска удостоверяване на осигурителните периоди за лицето.

Важно е да се знае, че Националният осигурителен институт не удостоверява осигурителен стаж от държави, които не са членки на Европейския съюз или с които няма сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна.

С уважение,

Петя Кръстева /BgOsigurovki.com/

5 мнения по „Осигурителен стаж придобит в държава членка на Европейския съюз“

 1. Здравейте,интересува ме при 14 години стаж в България ,8 години стаж в Испания кадето е придобит в селското стопансво на колко години мога да се пенсионирам.В момента съм на 51 години.Благодаря ви предварително.

 2. Здравейте ,работя в Чехия 1година въпросът ми е :Имам ли право на парично обезщетение в бюрото по труда катот се прибера в България Благодаря

 3. пенсионерка съм след това работих в чехия 6 месеца с трудов договор и осигуровки имам ли право на обещетение към пенсията ми от чехия

  1. Здравейте ,

   работя от 3 години в Англия и Април месец тази година родих сина си тук. Сега мислим да се прибираме към България , за постоянно.Имам ли право на някакъв вид майчинство , ако докажа , че съм си плащала всичко тук и ако да в размер на колко и колко време ?

   Благодаря

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *