Обезщетение за безработица при получаване на пенсия за инвалидност

Въпрос:

Здравейте! Моя въпрос е следния. инвалид съм поради общо заболяване и взимам инвалидна пенсия в мин.размер. В същото време работя на трудов договор. Но предстои да ме съкратят поради закриване на фирмата. Осигурена съм за безработица. Имам ли право да получавам обезщетение за безработица? И ако-да, времето за отглеждане на дете, родено 1996, ще ми се признае ли за стаж при изчисляване размера на това обезщетение? И може ли само с акт за раждане на детето да докажа този стаж? Благодаря ви предварително!

изпратено от: В. Недялкова

Отговор:

Здравейте,

относно първия Ви въпрос дали имате право да получавате обезщетение за безработица като инвалид – да, имате право да получавате. Условието е обаче да сте били осигурени за безработица през 9 от последните 15 месеца.

Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:

1. заявлението по ал. 3 е подадено в тримесечен срок от тази дата;

2. лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ за последните 18 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица.

Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият по реда на ал. 1 дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

Когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:

1. (изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година – среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;

2. за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане – доходът, от който е определено паричното обезщетение;

3. (изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание международен договор, по който Република България е страна – среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;

4. (нова – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) за времето, през което лицето не е осигурено за безработица – среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период.

Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж, за период, както следва:

Осигурителен стаж (години) Период за изплащане на обезщетението (месеци)
до 3 4
от 3 до 5 6
от 5 до 10 8
от 10 до 15 9
от 15 до 20 10
от 20 до 25 11
над 25 12

С уважение,

Петя Кръстева /BgOsigurovki.com/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *