Преизчисляване на пенсията след една година при започната работа?

Въпрос:

Здравейте, в момента баща ми е пенсионер по осигурителен стаж и възраст, пенсията му е около 550 лв., има възможност да започне работа на трудов договор със заплата около 800 лв. Ако реши да започне и го осигуряват на тази заплата, с колко ще му се увеличи пенсията от преизчисленията след 1 г. и какво увеличение ще получава за всяка година работа. Благодаря Ви предварително!

изпратен от: Н. Димитров

Отговор:

Здравейте,

за преизчисляване на пенсията лицето трябва да поиска от работодателя да му издаде УП2 и УП3, които се представят в пенсионен отдел на НОИ. Подаването на тези документи може да става само веднъж годишно. Ако развитието на нещата доведе до по-неблагоприятен развой за лицето /по-ниска пенсия/, то тогава си остава размерът на първоначално определената пенсия /по-високата/.

С подаването на УП2 се увеличава стажът, който макар и минимално ще доведе до увеличение на пенсията. Пенсията може да се преизчисли въз основа на осигурителния доход, а не само на осигурителния стаж, стига това да е по-благоприятно за лицето. Това се получава, ако след пенсиониране лицето работи и се осигурява на висок осигурителен доход. Максималният осигурителен доход за страната за 2011г. е 2000лв.

При преизчисляване се взима предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първото отпускане на пенсията. Новият размер се определя от датата на заявлението.

 

Повече информация чл. 102 от КСО:

Преизчисляване на пенсията

Чл. 102. (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, могат да поискат преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за тях. Преизчисляването на пенсията се извършва по реда на чл. 70, съответно чл. 75-77, за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането.

(2) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г.) При преизчисляването по ал. 1 се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първо отпускане на пенсия.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г.) Лицата по ал. 1 могат да поискат преизчисляване на пенсията за осигурителен стаж след пенсионирането по реда на чл. 70, ал. 1 и чл. 75, ал. 1.

(4) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) За пенсиите, отпуснати до 1 януари 2000 г., при преизчисляване се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г.

(5) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) При преизчисляване на пенсията осигурителният стаж, положен след 31 декември 2010 г., не се превръща по реда на чл. 104.

Размер на пенсията

Чл. 70. (1) (Доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.04.2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто, а от 1 януари 2017 г. – 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж. Ако лицата имат осигурителен стаж без превръщане повече от изискуемия за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 за съответната календарна година и продължават да работят след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази възраст процентът е 3 и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 се определя за действителен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31 декември 2006 г.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.

(3) Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му.

(4) За изчисляване на индивидуалния коефициент се определят:

1. съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода до 31 декември 1996 г. и средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт;

2. съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31 декември 1996 г. и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.

(5) Индивидуалният коефициент се определя, като всяко от съотношенията по ал. 4 се умножава съответно по броя на месеците, за които то е установено, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците, включени в двата периода.

(6) Когато лицата не са работили след 1 януари 1997 г., индивидуалният коефициент е равен на съотношението по ал. 4, т. 1, а когато базисният период е изцяло след тази дата, индивидуалният коефициент е равен на съотношението по ал. 4, т. 2.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

(8) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 не може да бъде по-малък от 85 на сто от минималния размер по ал. 7.

(9) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 8 – ДВ, бр. 57 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При определяне на пенсия по международен договор, по който Република България е страна, се взема предвид осигурителният доход за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство.
Доход, от който се изчислява пенсията

Чл. 70а. (Нов – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Средномесечният осигурителен доход се определя от възнаграждението или осигурителния доход, върху които са внесени или дължими осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 5 и 6, а за самоосигуряващите се лица и за лицата по чл. 4а, ал. 1 – от дохода, върху който са внесени осигурителни вноски.

(2) При определяне на средномесечния осигурителен доход не се взема предвид дохода за времето:

1. на наборна или алтернативна служба;

2. на отпуска за отглеждане на дете, през който е получавано обезщетение;

3. на зачетения осигурителен стаж на неработещите майки;

4. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование или на недостигащи периоди за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, за които лицата са внесли осигурителни вноски изцяло за своя сметка;

5. след 1 януари 1996 г., през което родител (осиновител) на дете инвалид е полагал постоянни грижи за него до навършване на 16-годишна възраст, поради което не е работил по трудово или по служебно правоотношение и не е бил осигурен;

6. (изм. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) след 1 януари 2001 г., през което родител (осиновител) или съпруг (съпруга) са полагали грижи за инвалиди с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, поради което не са били осигурени или не са получавали пенсия;

7. през което лицата са получавали обезщетение за безработица при отпускане на пенсии с начална дата след 31 декември 1999 г.;

8. (нова – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) на неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж, или на законна стачка;

9. (нова – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) през което лицата са се осигурявали на основание чл. 4, ал. 5, 7 и 8.

(3) Когато в периода, от който се определя индивидуалният коефициент, се включва време на законоустановен отпуск или законна стачка, се вземат предвид:

1. за времето на платен отпуск, заплащан от работодателя – полученото възнаграждение за този отпуск, върху което са внесени осигурителни вноски;

2. за времето на отпуск поради временна неработоспособност или бременност и раждане, през което е получавано парично обезщетение от общественото осигуряване – доходът, от който е изчислено обезщетението;

3. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

(4) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При определяне на осигурителния доход за периода до 31 декември 2006 г. за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 не се включват начислени и неизплатени възнаграждения.

Размер на пенсията за инвалидност поради общо заболяване

Чл. 75. (1) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г., изм. – ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.04.2009 г.) Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г., доп. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато към датата на инвалидизирането осигуреното лице е на възраст, по-ниска от възрастта по чл. 68, разликата между възрастта му, но не по-рано от навършване на 16 години и възрастта по чл. 68 се признава за осигурителен стаж. При определяне на пенсията признатото време и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж се умножават с коефициент, както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто – 0,9;

2. (изм. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто – 0,7;

3. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто – 0,5.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г.)

(4) Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване не може да бъде по-малък от:

1. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто – 115 на сто от минималния размер по чл. 70, ал. 7;

2. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто – 105 на сто от минималния размер по чл. 70, ал. 7;

3. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто – 85 на сто от минималния размер по чл. 70, ал. 7.

(5) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) На лицата по чл. 74, ал. 1, т. 1, които имат осигурителен стаж до една година, пенсиите се определят в минималните размери по ал. 4. След навършване на една година осигурителен стаж пенсиите се определят по реда на чл. 75 – 77.
Доход за изчисляване на размера на пенсията за инвалидност поради общо заболяване

Чл. 76. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Доходът, от който се изчислява размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната по чл. 70, ал. 2 се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.

 

Индивидуален коефициент

Чл. 77. (Доп. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Индивидуалният коефициент за определяне на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя по реда на чл. 70, ал. 3-6 до датата на пенсионирането.

 

С уважение,

Петя Кръстева /BgOsigurovki.com/

13 thoughts on “Преизчисляване на пенсията след една година при започната работа?”

 1. Здравейте,
  Получавам инвалидна пенсия/поради общо заболяване/ от 2007г.Имам трудов стаж около 10 год и половина.Аз самият съм на 37год.През м.Април 2011год.подадох молба за преизчисляване на пенсията въз основа на дохода от периода на м.Март 2007год.до Април 2011год.Какво беше учудването ми когато пристигна решението ми от преизчислението на пенсията ми.Сумата си остана същата 115.70лв.,въпреки че дохода през тези години ми беше много по-голям отколкото- когато ми отпуснаха пенсията.Кажете ми възможно ли е това или изобщо някой в НОИ не си е мръднал пръста да изчислява каквито и да било доходи за тези години.Заслужава ли си чакането от 6 мес.за да разбера че пенсията ми остава същата въпреки увеличението на заплащането ми от няколко поредни години.Моля за отговор от Ваша страна.

  Димитровград С уважение: инж.техн.Хр.Христов

  1. Здравейте,

   разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) дава възможност на пенсионерите да поискат, ако това е по-благоприятно, преизчисляване на вече отпуснатата им пенсия, свързана с трудовата им дейност, с придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за тях. Член 102 от кодекса кореспондира с чл. 21 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).

   Преизчисляването на пенсиите по реда на чл. 102 КСО и чл. 21 НПОС не е свързано с ново отпускане на пенсия, поради което не се променя и средномесечният осигурителен доход за страната, който служи за определяне на размера й. Както изисква самата разпоредба, преизчислява се размерът на пенсията само въз основа на променените данни за осигурителния доход и/или осигурителния стаж, участващи при изчисляването на съответния вид пенсия.

   Член 102, ал. 1 от кодекса и чл. 21, ал. 2 от наредбата предвиждат преизчисляване на пенсиите при представяне и на осигурителен доход за стажа, придобит след пенсионирането. По този ред се определя нов индивидуален коефициент на пенсионера. Пенсията се преизчислява само тогава, когато това е по-благоприятно за лицето, т.е. когато новият индивидуален коефициент е по-висок. Определянето на размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст се извършва по реда на чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване, като се вземе предвид придобитият след пенсионирането осигурителен стаж и индивидуалният коефициент, изчислен, като е включен и осигурителният доход за този стаж, ако е по-благоприятен.

   Средномесечният осигурителен доход за страната за предходните дванадесет месеца, предхождащи месеца на отпускане на пенсията, се ползва по реда на чл. 70 от кодекса само при отпускане на пенсиите. Размерът на вече отпусната пенсия се определя по реда на чл. 70, свързано с чл. 102 от кодекса, отново на база средномесечния осигурителен доход за страната, при който е била отпусната, но при новите данни за индивидуален коефициент (ако е по-благоприятен) и осигурителен стаж.

   Стремежът на законодателя да обвърже размера на изплащаните пенсии с постъпленията във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване се постига чрез т. нар. „осъвременяване на пенсиите“, предвидено в чл. 100 КСО, като преизчислената по реда на чл. 102 от кодекса пенсия се умножава по коефициентите, с които ежегодно са осъвременени всички пенсии, отпускани през предходните години. Регламентирано е, че новият размер на пенсията се определя от датата на заявлението, а не урежда ползването на средния осигурителен доход за страната към тази дата при определяне на размера й.

   С уважение,
   Петя Кръстева

  2. вземете си ПИК /персонален идентификационен код/ от поделението на НОИ където сте подали документи и вижте в спровка е-услуги на НОИ как са ви осигурявали през този период. – като суми и като време. 1/ за месец осигеретелен стаж се признават 22 раб. дни. ако ви водят на 4 или 6 часа, месеца не ви се признава за пълен.2/ сравнете сумата върху която са ве осигурявали със средномесечния осигурителен доход на НОИ. важна е не апсолютната сума която сте получавали, а съотношението личен доход/НОИ. ако са ви осигурявали на по ниска сума от доходана НОИ, не се надявайте на увеличение, освен за прослуженото време – което е 1.1% год. върху базата т.е. /личен коефицентХсредномесечен доход за 12 м.Хтрудов стаж/

 2. Пенсионирах се преди една година и от тогава работя на трудов договор
  дайте ми формула как да си преизчисля пенсията за да видя дали има смисъл да продължавам да се осигурявам. ИК при пенсионирането ми е 2.47% сега се осигурявам на хилядя лева.Ще имам ли увеличение или не си струва да внасям толкова много осигуровки .
  Благодаря Ви предварително!

  1. Здравейте,

   Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, могат да поискат преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за тях. Преизчисляването на пенсията се извършва по реда на чл. 70, съответно чл. 75-77, за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането.

   Чл. 70. (1) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто, а от 1 януари 2017 г. – 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж. Ако лицата имат осигурителен стаж без превръщане повече от изискуемия за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 за съответната календарна година и продължават да работят след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази възраст процентът е 3, а от 1 януари 2012 г. – 4, и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 се определя за действителен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31 декември 2006 г.
   (2) Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.
   (3) Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му.
   (4) За изчисляване на индивидуалния коефициент се определят:
   1. съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода до 31 декември 1996 г. и средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт;
   2. съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31 декември 1996 г. и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.
   (5) Индивидуалният коефициент се определя, като всяко от съотношенията по ал. 4 се умножава съответно по броя на месеците, за които то е установено, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците, включени в двата периода.
   (6) Когато лицата не са работили след 1 януари 1997 г., индивидуалният коефициент е равен на съотношението по ал. 4, т. 1, а когато базисният период е изцяло след тази дата, индивидуалният коефициент е равен на съотношението по ал. 4, т. 2.
   (7) Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
   (8) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 не може да бъде по-малък от 85 на сто от минималния размер по ал. 7.
   (9) При определяне на пенсия по международен договор, по който Република България е страна, се взема предвид осигурителният доход за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство.

   При преизчисляването по ал. 1 се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първо отпускане на пенсия.

   За пенсиите, отпуснати до 1 януари 2000 г., при преизчисляване се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 3. ZDRAVEITE VAPROSA MI E KOGATO SE PREIZCHISLQVA PENSIQ PORADI OBSHO ZABOLQVANE ZA PRIDOBIT STAJ I DOXOD SLED DATATA NA PENSIONIRANETO SAMO NOVIQ KOEFICIENT LI AKO E PO GOLQM SE VZIMA V PREDVIT PRI PREIZCHISLQVANETO ILI SE TARSI OBSH KOEFICIENT OBRAZYVAN OT TOZI PRI PARVOTO IZCHISLENIE I TOZI SLED PREIZCHISLENIETO

 4. Здравейте! Може ли да ми кажете ако ми е отпусната социална пенсия поради причината че нямам стаж като съм на 28 се изисква мин 3г.. след 2 години преди да се явя на телк може ли да ми добавят стаж и да взимам нормална пенсия около 200лв имам телк 87% по болест

 5. Здравеите!
  Аз съм работещ инвалид от 2002 г с 75%.Всяка година подавам молба за добавяне на трудов стаж и съответно получавах няколко левчета към пенсията.Яявих. се на ТЕЛК преди 3 години и се промени на пожизнено 96%, от тогава няма нищо.Това нормално лие?
  Благодаря Ви!

 6. Пенсионирах се 2010 година като детска учителка с полувисше образование пенсията ми е 168 лв. Имам ли право на преизчисляване и увеличение на пенсията при навършване на 70 год. и ако имам какво трябва да направя ? Благодаря предварително !

  1. пенсионер съм от 1991 г. разпореждане №003601/03.06.1991г с 217.00 лв в момента получавам
   266.68 лв съмнявам се за грешка в преизчисляването.
   питам възможно ли е?

 7. Здравейте!Инвалид съм трета група с 54.5% поради трудова злополука.От 2002 год. пенсията ми е пожизнена.Имам 40год.трудов стаж.В момента не работя.Въпроса ми е имам ли право на преизчисление на пенсията въз основа на трудовия ми стаж? До сега такова не е правено.

 8. Здесь вы можете заказать копию любого сайта под ключ, недорого и качественно, при этом не тратя свое время на различные программы и фриланс-сервисы.

  Клонированию подлежат сайты как на конструкторах, так и на движках:
  – Tilda (Тильда)
  – Wix (Викс)
  – Joomla (Джумла)
  – WordPress (Вордпресс)
  – Bitrix (Битрикс)
  и т.д.
  телефон 8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp
  Копируются не только одностраничные сайты на подобии Landing Page, но и многостраничные. Создается полная копия сайта и настраиваются формы для отправки заявок и сообщений. Кроме того, подключается админка (админ панель), позволяющая редактировать код сайта, изменять текст, загружать изображения и документы.

  Здесь вы получите весь комплекс услуг по копированию, разработке и продвижению сайта в Яндексе и Google.

  Хотите узнать сколько стоит сделать копию сайта?
  напишите нам на почту 021-n@mail.ru
  телефон 8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *