Възможно ли е да се осигуря за стар период?

Въпрос:

През периода 2002 -2007 съм работила в чужбина. Не съм се осигурявала в България. Възможно ли е да се осигуря за този период за да си актуализирам стажа.

изпратено от: П. Петрова

Отговор:

Здравейте,
с Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени следните възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж:

– за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование;

-за времето на докторантурата, определо в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“;

-до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред.

Тези възможности са регламентирани с чл. 9а от КСО, а по-детайлно са разгледани в чл. 45 и 45а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Общото между тях е, че:

времето, за което са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от трета категория;
“закупеният” стаж може да се ползва само при пенсиониране;
осигурителните вноски се изчисляват с процента, определен за фонд “Пенсии” за родените преди 01.01.1960 г. (който за 2013 г. е 17,8 %) върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските (който за 2013 г. е 420,00 лв.). Сумата на осигурителните вноски за 1 месец “закупен” осигурителен стаж през 2013 г. е 74,76 лв.;
лицата внасят сумата на осигурителните вноски за своя сметка по банков път;
“закупеният” стаж се зачита с удостоверение, което се издава от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.
За осигурителен стаж на завършилите висше или полувисше образование се зачита времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. Без значение е формата на обучение – редовна, задочна, вечерна или др. Важното е това време да не се зачита за стаж на друго основание – например лицето да е работило, да се зачита стаж като “неработеща” майка/осиновителка и др. Удостоверението се издава въз основа на документ за внесените осигурителни вноски, диплома за завършено висше или полувисше образование и документ, удостоверяващ срока на обучението.

Възможността да заплатят осигурителни вноски до 5 години осигурителен стаж, недостигащ за придобиване право на пенсия по общия ред на чл. 68 от КСО, може да се ползва от лицата, навършили общата възраст за пенсиониране. От този ред не могат да се ползват лица, които искат да се пенсионират на по-ниска от общата възраст – например работилите при неблагоприятни условия на труд, които искат да се пенсионират по реда на § 4, ал. 1 – 3 от ПЗР на КСО и др. Когато лицето е заявило желанието си да “закупи” осигурителен стаж по този ред, от съответното териториално поделение на НОИ се преценява точно колко време не достига до окръгляне на необходимия за пенсиониране осигурителен стаж (който през 2013 г. е 34 години и 8 месеца за жените и 37 и 8 месеца години за мъжете), като биват информирани за недостигащия осигурителен стаж, сумата на дължимите осигурителни вноски и реда за внасянето им. Времето, за което са внесени осигурителни вноски за период, по-дълъг от изискващия се за придобиване право на лична пенсия, не се зачита за осигурителен стаж. За това време лицето може да поиска възстановяване на неоснователно внесените суми за осигурителни вноски от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Удостоверението за “закупен недостигащ стаж” се издава от териториалното поделение на НОИ въз основа на документа за внесените осигурителни вноски. За лицата, живеещи в друга държава, с която Република България има сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, удостоверението се издава от ТП на НОИ – София – град. За придобит осигурителен стаж, за който са заплатени осигурителни вноски като “недостигащ”, правото на пенсия възниква от датата на заявлението.

В случаите когато са внесени осигурителни вноски за завършено висше или полувисше образование за периоди на обучение, по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски за “недостигащ стаж” за разликата до 5 години.

Осигурителният доход за времето, за което е “закупен” осигурителен стаж, не се взема предвид при изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсионера.

С уважение,
Петя Кръстева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *